Διεθνείς Συνεργασίες Επιστημονικές Δραστηριότητες Υπηρεσίες Κλιματολογικό Δελτίο
ΙΕΠΒΑ 1η σελίδα
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Καιρός 
Νέα, ανακοινώσεις 
Αλλες ιστοσελίδες 
Επικοινωνία με μας
ΕΑΑ κεντρική σελίδα
επιστροφή 

Δραστηριότητες


Μετεωρολογικές Παρατηρήσεις και Μετρήσεις

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) εκτελεί συνεχείς μετεωρολογικές παρατηρήσεις για πάνω από 150 χρόνια στο Θησείο. Ως αποτέλεσμα, έχει τα μεγαλύτερα, πιο πλήρη και αξιόπιστα κλιματολογικά αρχεία στη χώρα. Οι παρατηρήσεις αυτές περιλαμβάνουν μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα και εδάφους, σχετικής υγρασίας, ταχύτητας ανέμου, διεύθυνσης ανέμου, βαρομετρικής πίεσης, εξάτμισης, βροχής, νέφωσης, ορατότητας, διάρκειας ηλιοφάνειας και διαφόρων φαινομένων. Επίσης, η ηλιακή ακτινοβολία και, πιο πρόσφατα, μετρήσεις φυσικού φωτισμού καταγράφονται στο Μετεωρολογικό Σταθμό στο Θησείο.

Από το 2000, είναι διαθέσιμα σε τακτική βάση μετεωρολογικά δεδομένα από το Μετεωρολογικό Σταθμό του ΙΕΠΒΑ στην Πεντέλη. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα, σχετικής υγρασίας, ταχύτητας ανέμου, διεύθυνσης ανέμου, βαρομετρικής πίεσης, εξάτμισης, βροχής, καθώς επίσης και ηλιακής ακτινοβολίας και φυσικού φωτισμού. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα σε μία βάση δεδομένων και δημοσιεύονται κάθε χρόνο στο Κλιματολογικό Δελτίο), το οποίο εκδίδεται από το Ινστιτούτο. Από το 1998, τα Κλιματολογικά Bulletins διατίθενται σε CD-ROM ως αρχεία pdf. Από το 2000, το CD-ROM περιέχει τα μετεωρολογικά δεδομένα από την Πεντέλη. Το Bulletin αποστέλλεται σε 80 εθνικούς και 60 ξένους οργανισμούς (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Βιβλιοθήκες).

 

Επιστημονικές Δραστηριότητες εντός του Ινστιτούτου

Υπάρχει ένα πλήθος ερευνητικών ομάδων στο ΙΕΠΒΑ που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

1. Ρύπανση/Ποιότητα Ατμόσφαιρας

Η Ρύπανση/Ποιότητα της Ατμόσφαιρας και η εκτίμηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, με δραστηριότητες όπως: η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για μετριασμό και έλεγχο των εκπομπών, η μοντελοποίηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μικρή (local) και μεσαία (regional) κλίμακα, η μοντελοποίηση της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η χρήση τηλεπισκόπησης για χαρτογράφηση και έλεγχο εκπομπών, η εκτίμηση επίπτωσεων στην υγεία από την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, τα θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής, η εφαρμογή και η επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

 

2. Εξοικονόμηση Ενέργειας

Στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας δίνεται έμφαση στην Έρευνα και Εφαρμογή σε: Εξοικονόμηση ενέργειας, θερμικές και ηλιακές εφαρμογές σε κτίρια, φωτοβολταϊκά, ανακαινίσεις κτιρίων, ανάλυση και αριθμητικά μοντέλα θερμικών ενεργειακών συστημάτων, ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κτίρια, ποιότητα περιβάλλοντος εσωτερικών χώρων, συστήματα θέρμανσης, αερισμού και ψύξης (HVAC), περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με τον τομέα κατασκευών. Συμμετοχή σε Κοινοτικά και εθνικά προγράμματα, συνεργασίες με άλλους οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα.

 

3. Έρευνας της Ατμόσφαιρας

Η Έρευνα της Ατμόσφαιρας καλύπτει την εφαρμοσμένη έρευνα όσον αφορά στις φυσικές/οπτικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας, ατμοσφαιρικών αερολυμάτων και στη θόλωση της ατμόσφαιρας (θέματα που σχετίζονται και με δορυφορικές και διαστημικές εφαρμογές). Μετρήσεις και προσομοιώσεις αιολικής ενέργειας. Εφαρμογές ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος. Μετρήσεις και Προσομείωση ηλιακής ακτινοβολίας. Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας σε οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων Φ/Β και Ηλιακού 'Ατλαντα. Ανάπτυξη Μετεωρολογικού Μοντέλου Ακτινοβολίας (MRM).

 

4. Χήμεια Ατμόσφαιρας και Κλιματικά Μοντέλα

Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζεται στη μελέτη της Χημείας της Ατμόσφαιρας και της Κλιματικής Αλλαγής, χρησιμοποιώντας παγκόσμια (global) και περιοχικά (regional) μοντέλα. Τα μοντέλα ατμοσφαιρικής χημείας διαθέτουν αναλυτική περιγραφή των φυσικών και χημικών αντιδράσεων και τα αποτελέσματά τους χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στη μεταφορά και το χημικό μετασχηματισμό των ρύπων. Ο κύριος στόχος είναι η μελέτη της προέλευσης και της μεταφοράς της ρύπανσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, χρησιμοποιώντας δεδομένα από μετρήσεις που πραγματοποιούνται στο έδαφος ή σε αεροσκάφη. Στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, γίνεται χρήση και επεξεργασία δεδομένων από παγκόσμια κλιματικά μοντέλα με σκοπό να εκτιμηθεί καλύτερα το κλίμα της Γης στο μέλλον. Η κύρια εστίαση είναι στη μελέτη ακραίων φαινομένων εξ αιτίας των ανθρωπογενών επιπτώσεων τόσο τοπικά, στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη. Επιπλέον, εξετάζονται και οι επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών σε διάφορους τομείς. Αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν την επικινδυνότητα πυρκαγιάς σε δάση, την κατανάλωση ενέργειας, την υγεία του πληθυσμού και τον τουρισμό.

 

5. Ενεργειακός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι ερευνητικές δραστηριότητες για τον Ενεργειακό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εστιάζονται στην έρευνα και σε υπηρεσίες συμβούλου σχετικά με τον ενεργειακό σχεδιασμό, την αειφόρο ενέργεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη που καλύπτει τεχνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές και ζητήματα. Μεταξύ αυτών, πρωταρχικό θέμα είναι οι ανησυχίες που προκύπτουν από την επικείμενη αλλαγή του κλίματος και οι προσπάθειες για επαρκή προσαρμογή και εφαρμογή μέτρων άμβλυνσης του προβλήματος.

 

6. Εκτίμηση Επιπτώσεων σε Περιβάλλον & Υγεία

Οι στόχοι του τομέα Χημείας Ατμόσφαιρας - Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Επιπτώσεων στην Υγεία είναι σχετικοί με θέματα όπως η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η περιβαλλοντική διαχείριση και η προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας. Οι κύριες κατευθύνσεις έρευνας του τομέα αυτού, στην προσπάθεια να διατηρήσουμε το περιβάλλον και να βελτιώσουμε την ποιότητα διαβίωσης, είναι:

  • Η έρευνα θεμάτων ρύπανσης και η εκτίμηση των επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, και
  • Η ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση και η πρόληψη και ο έλεγχος της ρύπανσης.

 

7. Κλίμα, Καιρός, Νερό & Αειφορία

Η έρευνα που αφορά στο Κλίμα, τον Καιρό, το Νερό και την Αειφορία δίνει έμφαση στην αντιμετώπιση, με συντονισμένο τρόπο, των αμφίδρομων επιδράσεων ανάμεσα στο περιβάλλον, με έμφαση το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, και στις δραστηριότητες και τα αναπτυξιακά σχέδια της τωρινής και μελλοντικής κοινωνίας. Αυτές περιλαμβάνουν πιέσεις που θα προκαλέσει η ενδεχόμενη περιοχική και μακράς διάρκειας κλιματική αλλαγή, καθώς και τα σοβαρά καιρικά φαινόμενα, στους υδάτινους πόρους, στην ενέργεια, στη γεωργία, στις παράκτιες ζώνες, στην ανθρώπινη υγεία και στις εγκαταστάσεις/μεταφορές/κλιματικά εξαρτώμενη βιομηχανία, δηλαδή σε όλους τους κρίσιμους τομείς για την οικονομική και κοινωνική ευημερία της χώρας.

 

8. Μετεωρολογία Radar / Τηλεπισκόπηση

Η Μετεωρολογία Radar / Τηλεπισκόπηση δίνει έμφαση στην τηλεπισκόπηση με αισθητήρες εδάφους για νέφη, βροχή και ατμοσφαιρική τύρβη. Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει την ανάπτυξη hardware και αλγορίθμων για την ανάκτηση ατμοσφαιρικών περαμέτρων από μη-επεξεργασμένες μετρήσεις καθώς επίσης και την κατανόηση φυσικών μηχανισμών που λαμβάνουν μέρος μέσα στα νέφη και στο ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα.

 

9. Συντήρηση & Βαθμονόμηση Εξοπλισμού

Το ΙΕΠΒΑ ελέγχει και βαθμονομεί μετεωρολογικά όργανα ενώ επιδιορθώνει και συντηρεί το δικό του εξοπλισμό, στα πλαίσια του Εργαστηρίου Βαθμονόμησης Μετεωρολογικών Οργάνων (ΕΒΜΟ). Με την πρόσφατη ανανέωση του εξοπλισμού, το Εργαστήριο είναι σε θέση να διακριβώνει τους περισσότερους μετεωρολογικούς αισθητήρες.

 

Διεθνείς Συνεργασίες και Συμμετοχή σε Δίκτυα

Στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων που παρουσιάζονται στο προηγούμενο μέρος, το ΙΕΠΒΑ συνεργάζεται με πολυάριθμα Ινστιτούτα

Τέλος, το ΙΕΠΒΑ συμμετέχει στην οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων σε συνεργασία με σημαντικά Ερευνητικά Κέντρα και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Το ΙΕΠΒΑ επιλέχθηκε ως Air Topic Center από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (European Environment Agency), από το 1994 μέχρι το 2000.

 

Παροχή Υπηρεσιών

Παρέχονται συμβουλές και υποστήριξη των Ελληνικών αρχών όσον αφορά σε Κλιματολογικά και Μετεωρολογικά ζητήματα, εκτιμώνται τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από απαραίτητες επενδύσεις, ώστε να εφαρμόζονται οι διεθνείς συμφωνίες για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων χημικών, συμπεριλαμβανομένου του Πρωτοκόλλου του Κυότο και των Πρωτοκόλλων UNECE για τις μειώσεις εκπομπών διαφόρων ρύπων, καθώς επίσης και να εφαρμόζονται οι Κοινοτικές Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η Οδηγία για την Ποιότητα της Ατμόσφαιρας.

Υποστηρίζονται κυβερνητικοί φορείς για ανάπτυξη/βελτίωση των υποδομών, για καλύτερη εκτίμηση των περιβαλλοντικών αλλαγών και ορθή διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.

Τέλος, κάθε χρόνο το Ινστιτούτο παρέχει σε μορφή Μετεωρολογικού Bulletin τη βάση δεδομένων των μετρήσεών του σε Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα, αλλά και σε οποιονδήποτε οργανισμό ή ιδιώτη αιτείται για αυτό. Μεταξύ αυτών είναι το Aττικό Μετρό, η ΔΕΗ, ο Δήμος Αθηναίων, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η εταιρεία Αττική Οδός, το Ενεργειακό Κέντρο της Κρήτης, το Ενεργειακό Κέντρο Βορείου Αιγαίου, και διάφορα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης).

Οι παρακάτω φορείς λαμβάνουν δεδομένα σε μηνιαία βάση: η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το ξενοδοχείο HILTON της Αθήνας, η Ε.Υ.Δ.ΑΠ., εφημερίδες, ξενοδοχεία κ.α.

Ανάπτυξη Γραφείου Διαμεσολάβησης στο ΕΑΑ

Οι στόχοι της δραστηριότητας αυτής είναι:

  • Η Οργάνωση της διανομής και της οικονομικής εκμετάλλευσης των προϊόντων της έρευνας, που διενεργείται από τα τέσσερα Ινστιτούτα του ΕΑΑ.
  • Η παροχή τεχνολογικών και άλλων εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών σε άλλα Ινστιτούτα ή Εταιρείες.
  • Η έρευνα των αναγκών του παραγωγικού τομέα που σχετίζονται με τα επιστημονικά θέματα των Ινστιτούτων του ΕΑΑ και η οργάνωση των κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας με αυτά.

Πρόσφατη Ανάπτυξη Εφαρμογών στο Έδαφος, στην Ατμόσφαιρα & στο Διάστημα (GAIA)
Πρόγραμμα Κινητικότητας για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

 


Εκθεση δραστηριοτήτων του ΙΕΠΒΑ για το έτος
2010Εκθεση δραστηριοτήτων του ΙΕΠΒΑ για το έτος
2011
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2001 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών