Υπηρεσίες Δραστηριότητες
ΙΕΠΒΑ 1η σελίδα
ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΡΕΥΝΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Καιρός 
Νέα, ανακοινώσεις 
Αλλες ιστοσελίδες 
Επικοινωνία με μας
ΕΑΑ κεντρική σελίδα
επιστροφή 

Ενεργειακός Σχεδιασμός


Στόχος της ερευνητικής δραστηριότητας στον Ενεργειακό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η έρευνα και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στους τομείς του ενεργειακού σχεδιασμού, βιώσιμης ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης και καλύπτουν τεχνικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Κυρίαρχο ρόλο κατέχουν τα θέματα που άπτονται της επαπειλούμενης κλιματικής μεταβολής και των προσπαθειών υιοθέτησης δράσεων προσαρμογής και άμβλυνσης. Ειδικές περιοχές ενδιαφέροντος είναι:

 • Εκτίμηση και καταγραφή των αερίων εκπομπών από διάφορους τομείς και δραστηριότητες.
 • Πολιτικές και μέτρα άμβλυνσης της κλιματικής μεταβολής.
 • Εκτίμηση των ενεργειακών επιδράσεων.
 • Ανάλυση κόστους-οφέλους πολιτικών επιλογών και μέτρων στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
 • Υπολογισμός της προβολής των κλιματικών παραμέτρων σε περιφερειακή βάση.
 • Εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στους διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. γεωργία, ενέργεια κλπ.).
 • Ευέλικτοι Μηχανισμοί του Πρωτοκόλλου Κυότο (Ανταλλαγή Εκπομπών, Κοινή Εφαρμογή, Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης).

 

Υπηρεσίες

Το ΙΕΠΒΑ παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες σε Ελληνικά Υπουργεία (κυρίως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και το Υπουργείο Ανάπτυξης):

 • Συμμετοχή σε τεχνικές και πολιτικές συναντήσεις αρμόδιων διεθνών οργανισμών (π.χ. UNFCCC, ΟΟΣΑ, Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κλπ.).
 • Προετοιμασία των ετήσιων Εθνικών Απογραφών Αερίων Θερμοκηπίου και άλλων αερίων εκπομπών, που απαιτούνται από τον Οργανισμό Εποπτείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνθήκη Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).
 • Προετοιμασία των Εθνικών Αναφορών που απαιτούνται από τον Οργανισμό Εποπτείας των Ηνωμένων Εθνών για τη Συνθήκη Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC).
 • Τεχνική υποστήριξη και συμμετοχή στις συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις επίσημες συναντήσεις της Συνδιάσκεψης των Μελών (COP) του UNFCCC και των Θυγατρικών Οργανώσεων.

 

Δραστηριότητες

Η Ομάδα υποστηρίζει τις ανωτέρω δραστηριότητες μέσω της ανάπτυξης και χρήσης των παρακάτω υπολογιστικών εργαλείων:

 • ENPEP (αναλυτικό εργαλείο για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό συστημάτων ενέργειας/ηλεκτρισμού).
 • MAGICC & SCENGEN (κλιματικό μοντέλο).
 • INTERNATIONAL FUTURES (παγκόσμιο μακροοικονομικό μοντέλο).
 • GTAP (μοντέλο για την ποσοτική ανάλυση παγκόσμιων οικονομικών θεμάτων).
 • COLLECTER (εφαρμογή βάσης δεδομένων που βασίζεται στη μεθοδολογία CORINAIR για τη σύνταξη απογραφών εκπομπών).
 • COPERT (υπολογιστικό εργαλείο για τον υπολογισμό των εκπομπών από τον τομέα των οδικών μεταφορών).
 • DSSAT (μοντέλο για την εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, καθώς και για τη μελέτη εναλλακτικών τεχνικών καλλιέργειας).
 • RAINS (εργαλείο προσομοίωσης για την έρευνα των επιπτώσεων της οξίνισης και του ευτροφισμού καθώς και για την εκτίμηση εναλλακτικών στρατηγικών μετρίασης).
 • Εργαλεία λήψης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων (ELECTRE I-IV, ELECTRE TRI, PROMETHEE, MACBETH).
 • GTMAX (αναλυτικό μοντέλο για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων παροχής ισχύος στο νέο φιλελευθεροποιημένο περιβάλλον).
 • SPSS (εργαλείο στατιστικής ανάλυσης).

Λεπτομέρειες για επιστημονικές και τεχνικές δημοσιεύσεις, αναφορές και άλλες σχετικές πληροφορίες για θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος, βρίσκονται στη σελίδα της Κλιματικής Αλλαγής του ΕΑΑ (www.climate.noa.gr/)

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
PRIMAVERA
PROMED
IMPEL
MICE
MINOS
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επίσκεψη αυτού του δικτυακού τόπου προϋποθέτει την αποδοχή των "όρων χρήσης"

© 2001 Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών