?p??es?e? ???ast?????

???ast???? ?t�?sfa?????? ??�e?a?

?? ???ast???? ?t�?sfa?????? ??�e?a? (???) t?? ??????? ?ste??s??pe??? ?????? (???.) d?�?????????e t? 1996 ap? t? ??st?t??t? ??e???? ?e??�?????t?? ?a? ???s?�?? ???pt???? (?????), e??? e? t?? p??te I?st?t??t?? t?? ?.?.?. ?? ???/??? �??s?eta? st?? e??atast?se?? t?? ?????, st? ??f? ???f??, st?? ?a?a?? ?e?t???. ?? 2005, t? ???ast???? p???�e? se e??s??s? t?? ?f?st?�e??? ?p?d?�?? t?? �e s??????? e??p??s�?, ??a t?? pa???? ?p??es??? ??�???? a?a??se?? ?a? �et??se?? at�?sfa?????? ??p??, �e ?�fas? st?? ep????d??e? ??a t? d?�?s?a ??e?a ??�???? e??se??. ? a?a�??�?s? p?a?�at?p??????e sta p?a?s?a t?? ?.?. ??ta????st???t?ta (????) �e t? s?????�at?d?t?s? t?? ????da? ?a? t?? ????pa???? ?a�e??? ?e??fe?e?a??? ???pt???? t?? ?.?. (?.?.?.?.) ?a? e?????? p????.

??t?te ?a? stad?a??, t? ???/??? ????se ?a a?apt?se? ?a? ?a efa?�??e? ??a ????????�??? S?st?�a ??a?e???s?? ????t?ta? s?�f??a �e t? d?e???? p??t?p? p???t?ta? ???? ?? ISO-IEC 17025, ??a t?? efa?�??? d?ap?ste?�???? d???�?? p?? af????? t?? e?t?p?s�? ?a? �?t??s? ??�???? e??se?? ep?�?a�?? ??a t? pe??�????? ?a? t? d?�?s?a ??e?a.

St???? t?? ???ast????? ?t�?sfa?????? ??�e?a? pa???? ?????? p???t?ta? d?ap?ste?�???? ?p??es??? �?t??s?? at�?sfa?????? ?a? ????? ??p??, p?? ?a a?tap???????ta? st?? apa?t?se?? t?? e???????? ???????a? ?a? t?? ??at???? ?a? pa?a??????? f?????, ??a �??s?�?, ??????�??? ?a? te????????? a??pt???, se s??d?as�? �e t?? p??stas?a t?? pe??�?????t?? ?a? t?? d?�?s?a? ??e?a?.

?a??????a �e t?? pa???? ?p??es???, t? ???/??? s?��et??e? e?e??? se e????? ?a? d?e??? e?e???t??? p?????��ata, ep?te???ta? �as??? ?a? efa?�?s�??? ??e??a a??�??, �eta?? ????? st??? t?�e?? t?? ?t�?sfa?????? ??�e?a? ?a? F?s????, t?? ????t?ta? t?? ???a ?a? t?? ?d?t??.

Άμεσοι σύνδεσμοι


???ast???? ?a?�???�?s?? ?ete?????????? S?s?e???

?? ???ast???? ?a?�???�?s?? ?ete?????????? ??????? (????) ?d?????e ?a? ?e?t????e? ap? t? 1996 st? ??st?t??t? ??e???? ?e??�?????t?? ?a? ???s?�?? ???pt???? st? ??f? ???f??, st? ?a?a?? ?e?t???, �e ????? s??p? �eta?? ????? t?? pa???? ?p??es??? �a?�???�?s?? �ete?????????? ?a? a?t???�et????? ???????. ?? e??ast???? ??e? ???a???e? �?se? t?? ??e???? ???t?p?? ??asf???s?? ????t?ta?. ??e? e?p????e? ?a????s�?? ?e?t?????a?, ? ?p???? ??e? e?????e? ap? t? ?.S. t?? ??? ?a? ?? �a?�???�?se?? d?e?e?????ta? �?se? t?? s?et???? d?e???? p??t?p??. G?a t? s????? t?? d?e?e????�e??? d?a???�?se?? / �a?�???�?se?? ????? e?p????e? s?et???? ?d???e? ap? t? p??s?p??? t?? e??ast?????, �as?s�??e? sta p??t?pa ISO, st? �??t?st? t?????sa ep?st?�????? p?a?t???, st? ISO Guide On the expression of Uncertainties ?a??? ?a? st?? ?d???e? t?? ?a???s�??? ???a??s�?? ?ete???????a?

Guide to meteorological instruments and methods of observations. World Meteorological Organization (WMO)-No 8

?? ???? ??e? t? d??at?t?ta ?a d?a???�??e?-�a?�???�e? ta a??????a �ete????????? ???a?a: ?e?�?�et?a (????a ??e?t??????, e?? sta ??ass??? ?e?�?�et?a ???eta? ??e???? ?e?t?????a? t???), ?e?�????f???, ????�et?a ?a? ???????f???, p??a??�et?a, f?t?�et?a ?a? �????�et?a. ? s?????? ?a? ? epe?e??as?a t?? ded?�???? ???eta? �e s?st?�ata ?????? a???�e?a?.

Άμεσοι σύνδεσμοι


??e???t?? p?? s?��et?????
Dr. Gerasopoulos Evangelos??e????t?? ??e????

??. Ge?as?p????? ?????e???

egera@noa.gr
+30 210 8109124
CV

Dr. Psiloglou Vassilis?????? ??e???t??

??. ???????? ?as??e???

bill@noa.gr
+30 210 8109133
CV

?p????p? p??s?p???

??. ?????d?? Sp???d??
??. ?????? ?a??a
K?. ??pp?? ?????
??. ?ats???? ??�?t????

Need more information

Keep up-to-date with the latest news and updates by subscribing to NOA newsletter!

Login

Please login using your email and password.

I forgot my password | Update Account

...or Sign Up!
×